ภาพกิจกรรม  การเปิดตัวนวัตกรรมโรงเรียนโภชนาการสมวัยและรับประกาศเกียรติบัตร

 


 ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย  ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี  และกรมอนามัย  จัดงานเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน  สุ่สังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และจัดประชุมแผนการขัยเคลื่อนโรงเรียนโภชนาการสมวัยระดับยอดเยี่ยม (แหล่งเรียนรู้)  ในวันที 10 กันยายน 2554 ณ ห้องเเซฟไฟร์  ชั้น 3 โรงเเรมริชมอนด์  ถนนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม    คลิก